Kontrola 18+

Alifea s.r.o.

Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.


ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022

VÁM PŘEJE TÝM

ALIFEA 


Pouze pro osoby nad 18 let

Obchodní podmínky

společnosti ALIFEA s.r.o., se sídlem Zborovská 739/32, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, IČ: 272 29 734,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 5, oddíl C, vložka 106146,
pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.alifea.cz

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uživatelský účet
 3. Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy
 4. Kupní smlouva a její uzavření
 5. Cena zboží, platební podmínky a přechod vlastnického práva ke zboží
 6. Dodání zboží
 7. Práva z vadného plnění
 8. Odstoupení od Kupní smlouvy
 9. Další práva a povinnosti smluvních stran
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Doručování
 12. Závěrečná ustanovení

1.

Úvodní ustanovení

 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti ALIFEA s.r.o., se sídlem Zborovská 739/32, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, IČ: 272 29 734, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 5, oddíl C, vložka 106146 (dale jen “Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané na jedné straně Prodávajícím a na straně druhé spotřebitelem nebo podnikatelem jako kupujícím (dale jen “Kupující”) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.
1.2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
1.3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a to se zřetelem k této činnosti. Za podnikatele se dale považuje, mj. pro účely ochrany spotřebitele, také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
1.4. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.alifea.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).
1.5. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmtito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. V případě, že se jedná o Kupujícího - spotřebitele, podáním objednávky Kupující potvrzuje, že je osobou starší 18 let.
1.6. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.7. Kopii Obchodních podmínek obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na příslušnou emailovou adresu a daňový doklad obsahující základní údaje Kupní smlouvy obdrží Kupující při převzetí nebo doručení zboží nebo jej Prodávající zašle v elektronické podobě na Elektronickou adresu Kupujícího (jak je definována níže).
1.8. Znění Obchodních podmínek může Prodávající kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Nové znění Obchodních podmínek je účinné dnem jeho zveřejnění na www.alifea.cz. Má se za to, že Kupující, který si objedná zboží prostřednictvím internetového obchodu poté, co změna Obchodních podmínek nabyla účinnosti, s novými Obchodními podmínkami souhlasí. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
1.9. Prodávající je oprávněn internetový obchod kdykoli ukončit nebo přerušit. To nemá vliv na již uzavřené Kupní smlouvy.
1.10. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží od Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodní firmy, názvů, firemních log aj. Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní písemnou smlouvou ujednáno jinak.

2.

Uživatelský účet

 
2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“).
2.2. Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající je oprávněn zrušit Uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob zajišťujících provoz internetového obchodu.

3.

Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy

 
3.1. Prodávající Kupujícímu před uzavřením Kupní smlouvy a před tím než Kupující učiní objednávku, sděluje následující:
 
3.1.1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího; Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky za prostředky na komunikaci na dálku, to se netýká případných poplatků za doručení zboží).
3.1.2. Prodávající nepožaduje zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, avšak požaduje úhradu kupní ceny za zboží před převzetím zboží Kupujícím od Prodávajícího jedním ze způsobů uvedeným v těchto Obchodních podmínkách.
3.1.3. Dodání zboží Kupujícímu bude provedeno jedním ze způsobů uvedených v těchto Obchodních podmínkách dle volby Kupujícího provedené v jeho objednávce a zboží bude dodáno nejpozději do 14 (čtrnácti dnů) od zaplacení celé kupní ceny za objednané zboží.
3.1.4. Prodávající neuzavírá Kupní smlouvy, jejichž předmětem by bylo opakované plnění ani Kupní smlouvy na dobu neurčitou.
3.1.5. Ceny zboží jsou na Webové stránce uváděny včetně i bez daně z přidané hodnoty (DPH), včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody doručení zboží (např. v případě osobního odběru zboží v provozovně Prodávajícího je náklad na doručení zboží 0,- Kč).
3.1.6. V případě, že je Kupující spotřebitel (čl. 1.2.), má právo od Kupní smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, která běží ode dne převzetí zboží a je-li předmětem Kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, přičemž toto odstoupení od Kupní smlouvy musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy který je k dispozici na Webové stránce (doplnit prolink na odstoupení od Kupní smlouvy).
  Kupující, který je spotřebitel, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy:
  (i) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;
  (ii) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  (iii) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  V případě odstoupení od Kupní smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o Kupní smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
3.1.7. V případě, že Kupující nezaplatí kupní cenu za objednané zboží do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření Kupní smlouvy (tj. od doručení potvrzení o přijetí Objednávky zaslaného Prodávajícím elektronickou poštou na Elektronickou adresu Kupujícího), Kupní smlouva se bez dalšího ruší a její účinnost zaniká. Prodávající není v takovém případě povinen dodat Kupujícímu objednané zboží, ani od Kupní smlouvy odstupovat nebo o ukončení Kupní smlouvy Kupujícího informovat.
3.1.8. Kupní smlouva, resp. příslušný daňový doklad obsahující základní údaje Kupní smlouvy, bude uložena v elektronické podobě v archivu Prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé mají k těmto údajům přístup ve svém profilu.
3.1.9. V případě, že bude mít Kupující stížnost, může tuto uplatnit u Prodávajícího (email reklamace@alifea.cz., tel. [+420 734 777 333].), případně se lze obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru (viz čl. 9.3.).

4.

Kupní smlouva a její uzavření

 
4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně i bez daně z přidané hodnoty (DPH) a včetně všech souvisejících daní a poplatků (s výjimkou poplatk za doručení zboží). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu jinak než prostřednictvím internetového obchodu za individuálně sjednaných podmínek.
4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s doručením zboží.
4.4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména následující údaje:
 
4.4.1. druh a množství objednávaného zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
4.4.2. způsob úhrady kupní ceny zboží a údaj o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
4.4.3. informaci o nákladech spojených s doručením zboží
  (dále společně jen jako „Objednávka“).
4.5. Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno měnit požadované zboží, způsob úhrady kupní ceny, způsob doučení zboží, tedy kontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Kupující odešle Objednávku Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost.
4.6. Za odeslání Objednávky se považuje takové jednání Kupujícího, které nepochybným způsobem identifikuje osobu Kupujícího, objednávané zboží, kupní cenu, způsob úhrady kupní ceny a způsob doručení zboží. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami na Webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
4.7. Prodávající neprodleně Kupujícímu obdržení Objednávky potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce Kupujícího (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).
4.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na doručení zboží) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
4.9. Návrh Kupní smlouvy ve formě Objednávky má platnost 15 (patnáct) dnů.
4.10. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením potvrzení o přijetí Objednávky (akceptací), které je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na Elektronickou adresu Kupujícího. Přílohou přijetí Objednávky je aktuální znění Obchodních podmínek. Vzniklou Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo v případech stanovených zákonem.
4.11. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje odevzdat objednané zboží, které je předmětem koupě, Kupujícímu a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo a Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.
4.12. V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na Elektronickou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího.
4.13. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
4.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
4.15. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se českým právem. Pokud smluvní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že tento smluvní vztah a Kupní smlouva (včetně Obchodních podmínek) se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
4.16. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
4.17. Uzavřená Kupní smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně 5 (pěti) let od jejího uzavření, nedéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých jednáních a technických krocích, které vedou k uzavření Kupní smlouvy, jsou patrné z těchto Obchodních podmínek, ve kterých je proces uzavírání Kupní smlouvy popsán.

5.

Cena zboží, platební podmínky a přechod vlastnického práva ke zboží

 
5.1. Všechny ceny zboží jsou smluvní. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, vždy jsou uvedeny bez a včetně DPH, a včetně všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za doručení zboží a nákladů na komunikaci prostředky na dálku. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
5.2. Kupující si zakoupí zboží za cenu platnou v době odeslání Objednávky. Tato cena bude uvedena v Objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí Objednávky.
5.3. Cenu zboží a případné náklady s doručením zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
 
5.3.1. platba v hotovosti či platební kartou v provozovně Prodávajícího na adrese Zborovská 739/32, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00 v pracovní době.
5.3.2. bezhotovostní platba bankovním převodem na účet Prodávajícího č. 25 00 22 67 69 / 2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „Účet Prodávajícího“);
5.3.3. bezhotovostně platební kartou (prostřednictvím internetového platebního portálu).
  Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Prodávajícího. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím zboží.
5.4. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s doručením zboží ve smluvené výši. Není-li výslovně uvedeno jinak nebo z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s doručením zboží.
5.5. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto nejsou dotčena ustanovení těchto Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit Kupní cenu zboží před dodáním zboží.
5.6. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná do 14 (čtrnácti) dnů od doručení potvrzení o přijetí Objednávky od Prodávajícího Kupujícímu (tj. uzavření Kupní smlouvy), nejpozději při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 (čtrnácti) dnů dnů od doručení potvrzení o přijetí Objednávky od Prodávajícího Kupujícímu (tj. uzavření Kupní smlouvy).
5.7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího.
5.8. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu celou kupní cenu ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
5.9. V případě, že Kupující nezaplatí kupní cenu za objednané zboží do 14 (čtrnácti) dnů od uzavření Kupní smlouvy (tj. od doručení potvrzení o přijetí Objednávky zaslaného Prodávajícím elektronickou poštou na Elektronickou adresu Kupujícího), Kupní smlouva se bez dalšího ruší a její účinnost zaniká. Prodávající není v takovém případě povinen dodat Kupujícímu objednané zboží, ani od Kupní smlouvy odstupovat nebo o ukončení Kupní smlouvy Kupujícího informovat.
5.10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat ani sčítat.
5.11. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a doručí jej Kupujícímu při převzetí nebo doručení zboží nebo jej zašle Kupujícímu v elektronické podobě na Elektronickou adresu Kupujícího.
5.12. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží a Kupující tak nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé kupní ceny.

6.

Dodání zboží

 
6.1. Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v ujednaném množství a jakosti a provedení vhodných pro obvyklý účel použití zboží.
6.2. Prodávající zboží zabalí způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající zboží při doručování zboží kurýrní službou.
6.3. Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Prodávající splní svou povinnost odevzdat zboží Kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění a včas mu to oznámí. Má-li se zboží Kupujícímu odeslat na jím určenou adresu, odevzdá Prodávající zboží předáním zboží Kupujícímu doručující kurýrní službou.
6.4. Kupující v Objednávce specifikuje jeden z následujících způsobu dodání zboží, včetně případného zadání adresy místa doručení jím objednaného zboží:
 
6.4.1. osobní odběr v provozovně Prodávajícího – zboží může převzít pouze Kupující nebo jeho zplnomocněný zástupce. Kupující nebo jeho zplnomocněný zástupce se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem a zplnomocněný zástupce musí doložit příslušnou plnou moc;
6.4.2. zasílání kurýrní službou – cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den Objednávky.
6.5. Prodávající dodá Kupujícímu zboží, tj. dle volby Kupujícího uvedené v Objednávce umožní osobní odběr v provozovně Prodávajícího nebo odešle zboží kurýrní službou nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zaplacení celé kupní ceny za objednané zboží.
6.6. V případě, že je způsob dodání zboží smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího jiným způsobem než uvedeným v čl. 6.4., nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání zboží.
6.7. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen doručit zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.8. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.9. Při převzetí zboží od kurýrní služby je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit kurýrní službě a Prodávajícímu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená (porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky). Pokud poškozenou zásilku Kupující od kurýrní služby převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu kurýrní služby.
  Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu reklamace@alifea.cz, sepsat s kurýrní službou škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, emailem nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.
6.10. Prodlením Kupujícího s převzetím zboží vzniká Prodávajícímu právo zboží, které již bylo Kupujícím zaplaceno, po předchozím upozornění na účet prodlévajícího Kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu Kupujícímu poskyne dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí zboží a Kupující si zaplacené zboží ani v této dodatečné přiměřené lhůtě nepřevezme.

7.

Práva z vadného plnění

 
7.1. Zboží je vadné, není-li dodáno v ujednaném množství a v jakosti a provedení vhodných pro obvyklý účel použití zboží. Za vadu se považuje i dodání jiného zboží bez souhlasu Kupujícího.
7.2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, i když se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada zboží, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
7.3. Kupující prohlédne zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
7.4. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím zboží. Stejný následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, přestože mu s ní Prodávající umožnil nakládat.
7.5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil Prodávající porušením své povinnosti.
7.6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2112 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).
7.7. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
 
7.7.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.7.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.7.3. je zboží v odpovídajícím množství a
7.7.4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.8. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.9. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
7.10. Podstatné porušení Kupní smlouvy
  Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo
 
7.10.1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží;
7.10.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
7.10.3. odstoupit od Kupní smlouvy.
  Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující bez souhlasu Prodávajícího měnit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
  Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit.
  Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.
7.11. Nepodstatné porušení smlouvy
  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit dodáním nového zboží.
  Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího.
  Při dodání nového zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.
7.12. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
 
7.12.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
7.12.2. použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady;
7.12.3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
7.12.4. prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
7.13. Neoznámí-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo od Kupní smlouvy odstoupit.
7.14. Ustanovení uvedená v čl. 7.7. Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
7.15. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla a provozovny: Zborovská 739/32, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

8.

Odstoupení od Kupní smlouvy

 
8.1. Odstoupení Kupujícím - spotřebitelem
  Kupující, který je spotřebitel, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
  Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy:
 
8.1.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;
8.1.2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
8.1.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  Prodávající umožňuje Kupujícímu - spotřebiteli odstoupit od Kupní smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy na Webové stránce, a Kupujícímu - spotřebiteli Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
  Odstoupit je také možno korespondenčně. Písemné odstoupení od Kupní smlouvy musí být doručeno Prodávajícímu doporučeně poštou na adresu jeho sídla: ALIFEA s.r.o., Zborovská 739/32, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00.
8.2. Odstoupení - obecná ustanovení
  Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To však neplatí:
 
8.2.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;
8.2.2. použil-li Kupující zboží před objevením vady;
8.2.3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
8.2.4. prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v nímž měl z použití zboží prospěch.
8.3. Neoznámí-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo od Kupní smlouvy odstoupit.
8.4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.
8.5. Zboží by měl Kupující vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
8.6. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky přijaté od Kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
8.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
8.8. Kupující bere na vědomí, že je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že poskytnutý dárek nebude vrácen zpět, bude považován za bezdůvodné obohacení Kupujícího a nebude-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

9.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 
9.1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.2. Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících - spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@alifea.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na Elektronickou adresu Kupujícího.
9.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9.4 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

10.

Ochrana osobních údajů

 
10.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
10.2. Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění Kupní smlouvy s Kupujícímu, vedení Uživatelského účtu a marketingovým akcím a obchodním sdělením Prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery Prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě, s výjimkou poskytnutí nezbytných informací v souvislosti s doručením zboží či platebním stykem (sdělení jména a příjmení a adresy místa doručení zboží) či speciálních marketingových akcí. Prodávající postupuje tak, aby Kupující neutrpěl újmu na svých právech, a dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou Kupujícím dobrovolně poskytnuty Prodávajícímu za účelem splnění Kupní smlouvy a obchodních sdělení a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů.
10.3. Souhlas Kupujícího se shromažďováním a zpracováním osobních údajů
  Kupující dává Prodávajícímu (jakožto spráci) svůj dobrovolný souhlas ke shromažďování a zpracování těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručování, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“) pro účely splnění předmětu (realizace práv a povinností) uzavírané Kupní smlouvy a vedení Uživatelského účtu, a to do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla Prodávajícího: ALIFEA s.r.o., Zborovská 739/32, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, nebo do doby zrušení Uživatelského účtu. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Prodávající dále eviduje údaje o zboží (množství a druhu) zakoupených Prodávajícím.
  Nezvolí-li Kupující jinou možnost, uděluje svůj dobrovolný souhlas rovněž se shromažďováním a zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro markentingové účely Prodávajícího a smluvních partnerů Prodávajícího (zejména pro zasílání informací a obchodních sdělení, telemarketing, sms).
  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu existence Uživatelského účtu nebo do odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při Objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu a v případě, že se domnívá, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 
10.3.1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
10.3.2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  Kupující má právo kdykoli svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním Osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným Prodávajícímu.
  Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  Osobní údaje budou zpracovávány pracovníky Prodávajícího v rámci jejich pracovní činnosti (a/nebo doplnit obchodní firmu, sídlo, IČ případného zpracovatele osobních údajů – asi toho, kdo ti zajišťuje provoz těch internetových stránek). Osobní údaje Kupujícího nebudou Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány či zpřístupněny žádné třetí osobě s výjimkou uvedeného zpracovatele (pokud nebude ta cizí firma osobní údaje zpracovávat, ale bude mít k Osobním údajům přístup, je ji tady třeba uvést a text podle toho upravit) a osob pověřených dourčením zboží Kupujícímu (v tomto případě pouze v nezbytném rozsahu – jméno, příjmení a adresa pro doručení zboží) a s výjimkou případů stanovených zákonem, soudním či správním rozhodnutím.
10.4. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na Elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na Elektronickou adresu Kupujícího.

11.

Doručování

 
11.1. Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Kupujícího se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé smluvní strany. Smluvní strany mohou vzájemně doručovat korespondenci i prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v Uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v Objednávce, resp. na adresu uvedenou na Webové stránce Prodávajícího.
11.2. Kontaktní údaje Prodávajícího:
  ALIFEA s.r.o.
  Zborovská 739/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov
  alifea@alifea.cz
  +420 734 777 333

12.

Závěrečná ustanovení

 
12.1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od1. ledna 2015 a ruší předchozí znění Obecných podmínek, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Prodávajícího nebo v elektronické podobě na www.alifea.cz.